Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
2 475 922 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 468 732 €
100 %
97 %
Osobné náklady
1 768 916 €
72 %
78 %
Mzdové náklady
1 278 134 €
52 %
55 %
Sociálne poistenie
459 043 €
19 %
19 %
Zákonné sociálne poistenie
444 123 €
18 %
19 %
Ostatné sociálne poistenie
14 920 €
1 %
0 %
Sociálne náklady
31 738 €
1 %
3 %
Zákonné sociálne náklady
31 738 €
1 %
3 %
Spotrebované nákupy
405 313 €
16 %
12 %
Spotreba materiálu
334 643 €
14 %
6 %
Spotreba energie
70 670 €
3 %
5 %
Služby
205 534 €
8 %
8 %
Ostatné služby
154 797 €
6 %
5 %
Opravy a udržiavanie
42 900 €
2 %
3 %
Cestovné
7 837 €
0 %
1 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
64 939 €
3 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
64 939 €
3 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
64 939 €
3 %
4 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
20 949 €
1 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
11 750 €
0 %
1 %
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 907 €
0 %
0 %
Manká a škody
1 292 €
0 %
0 %
Dane a poplatky
3 082 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
3 082 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
7 189 €
0 %
1 %
Finančné náklady
7 189 €
100 %
13 %
Ostatné finančné náklady
7 189 €
100 %
13 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby