Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 252 724 €
Neobežný majetok
5 222 971 €
Obežný majetok
29 753 €
Pasíva
5 252 724 €
Vlastné imanie
29 461 €
Záväzky celkom
5 212 763 €
Časové rozlíšenie súčet
10 500 €
Výnosy
545 118 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
136 469 €
Výnosy z finančnej činnosti
408 649 €
Náklady
543 476 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
543 173 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
303 €
Zisk
1 642 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 642 €
Príjmy510,5 tis. €
Granty a transfery
68,0 %
Nedaňové príjmy
26,6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5,3 %
Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
Výdavky485,8 tis. €
Tovary a služby
41,2 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
36,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,0 %
Kapitálové výdavky
9,3 %
Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:A.H.Škultétyho 1169/105
Obec:99001 Veľký Krtíš
Okres:Veľký Krtíš
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Veľký Krtíš
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31935265
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.2.1995
SK NACE:93 110 Prevádzka športových zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby