Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA

Náklady spolu
466 608 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
460 540 €
99 %
99 %
Osobné náklady
271 325 €
59 %
34 %
Mzdové náklady
191 801 €
42 %
23 %
Sociálne poistenie
65 656 €
14 %
8 %
Zákonné sociálne poistenie
64 906 €
14 %
2 %
Ostatné sociálne poistenie
750 €
0 %
0 %
Sociálne náklady
13 867 €
3 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
13 867 €
3 %
1 %
Spotrebované nákupy
94 876 €
21 %
15 %
Spotreba materiálu
84 475 €
18 %
2 %
Spotreba energie
10 401 €
2 %
1 %
Služby
52 519 €
11 %
25 %
Ostatné služby
43 318 €
9 %
2 %
Opravy a udržiavanie
9 193 €
2 %
1 %
Cestovné
8 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
40 368 €
9 %
22 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
40 368 €
9 %
22 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 368 €
9 %
21 %
Dane a poplatky
926 €
0 %
1 %
Daň z motorových vozidiel
551 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
374 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
527 €
0 %
3 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
527 €
0 %
2 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 068 €
1 %
1 %
Finančné náklady
6 068 €
100 %
96 %
Ostatné finančné náklady
6 068 €
100 %
31 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby