Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA

Vlastné imanie a záväzky
433 025 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
232 763 €
54 %
31 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
185 511 €
80 %
47 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
185 511 €
80 %
46 %
Krátkodobé záväzky súčet
43 673 €
19 %
13 %
Prijaté preddavky
15 882 €
7 %
0 %
Ostatné záväzky voči zamestnancom
12 016 €
5 %
1 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
7 201 €
3 %
0 %
Záväzky z obchodného styku
5 127 €
2 %
8 %
Ostatné priame dane
1 384 €
1 %
0 %
Daň z príjmov
733 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
551 €
0 %
0 %
Daň z pridanej hodnoty
459 €
0 %
0 %
Nevyfakturované dodávky
320 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
3 579 €
2 %
7 %
Záväzky zo sociálneho fondu
3 579 €
2 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
133 263 €
31 %
18 %
Výnosy budúcich období
133 263 €
100 %
2 %
Vlastné imanie
66 999 €
15 %
51 %
Výsledok hospodárenia
66 999 €
100 %
1 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
75 900 €
113 %
3 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-8 901 €
-13 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby