Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DOM KULTÚRY V ČADCI

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 847 444 €
Neobežný majetok
1 789 033 €
Obežný majetok
58 227 €
Časové rozlíšenie súčet
184 €
Pasíva
1 847 444 €
Vlastné imanie
-3 587 €
Záväzky celkom
1 851 031 €
Výnosy
830 398 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
284 353 €
Výnosy z finančnej činnosti
92 €
Náklady
834 694 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
833 055 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 640 €
Zisk
-4 297 €
Daň z príjmov
327 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-4 624 €
Príjmy861,1 tis. €
Granty a transfery
62,4 %
Nedaňové príjmy
33,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,8 %
DOM KULTÚRY V ČADCI
priemer odvetvia*
Výdavky824,5 tis. €
Tovary a služby
50,7 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
34,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,7 %
Kapitálové výdavky
1,9 %
Bežné transfery
0,4 %
DOM KULTÚRY V ČADCI
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Matičné námestie 1434/11
Obec:02201 Čadca
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Čadca
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37798740
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.2.2000
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby