Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DOM KULTÚRY V ČADCI

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
824 497 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Tovary a služby
418 056 €
51 %
49 %
Služby
242 998 €
58 %
48 %
Energie, voda a komunikácie
61 759 €
15 %
25 %
Materiál
42 820 €
10 %
14 %
Rutinná a štandardná údržba
41 354 €
10 %
9 %
Cestovné náhrady
15 313 €
4 %
0 %
Dopravné
13 813 €
3 %
2 %
Nájomné za nájom
0 €
0 %
2 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
282 688 €
34 %
33 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
218 296 €
77 %
74 %
Príplatky
45 943 €
16 %
17 %
Odmeny
18 450 €
7 %
8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
104 880 €
13 %
12 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
72 725 €
69 %
71 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
25 420 €
24 %
18 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
4 360 €
4 %
2 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
2 375 €
2 %
9 %
Kapitálové výdavky
15 697 €
2 %
5 %
Obstarávanie kapitálových aktív
15 697 €
100 %
100 %
Bežné transfery
3 175 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
3 175 €
100 %
92 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby