Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi

Vlastné imanie a záväzky
97 700 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
95 931 €
98 %
96 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
53 551 €
56 %
71 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
53 522 €
56 %
71 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
29 €
0 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
42 186 €
44 %
23 %
Záväzky voči zamestnancom
23 415 €
24 %
9 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
15 101 €
16 %
6 %
Ostatné priame dane
3 131 €
3 %
1 %
Iné záväzky
388 €
0 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
151 €
0 %
4 %
Dlhodobé záväzky súčet
195 €
0 %
4 %
Záväzky zo sociálneho fondu
195 €
0 %
1 %
Vlastné imanie
1 769 €
2 %
1 %
Výsledok hospodárenia
1 769 €
100 %
-1 201 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
19 122 €
1 081 %
48 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-17 354 €
-981 %
-1 158 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby