Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Komenského 113 v Lipanoch

Vlastné imanie a záväzky
1 526 959 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
1 526 279 €
100 %
94 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
1 345 922 €
88 %
86 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
1 345 922 €
88 %
85 %
Krátkodobé záväzky súčet
172 413 €
11 %
13 %
Záväzky voči zamestnancom
89 568 €
6 %
6 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
56 972 €
4 %
4 %
Ostatné priame dane
14 093 €
1 %
1 %
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
10 480 €
1 %
0 %
Iné záväzky
1 301 €
0 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
7 944 €
1 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
7 944 €
1 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
681 €
0 %
6 %
Výnosy budúcich období
681 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
-0 €
-0 %
-0 %
Výsledok hospodárenia
-0 €
100 %
100 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-0 €
100 %
104 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby