Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Vrbové

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
6 460 770 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
2 056 352 €
32 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 677 583 €
82 %
81 %
Príplatky
269 394 €
13 %
12 %
Odmeny
109 375 €
5 %
7 %
Tovary a služby
1 507 462 €
23 %
26 %
Služby
544 097 €
36 %
44 %
Materiál
354 476 €
24 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
336 454 €
22 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
138 902 €
9 %
17 %
Dopravné
124 992 €
8 %
2 %
Cestovné náhrady
6 050 €
0 %
0 %
Nájomné za nájom
2 491 €
0 %
1 %
Kapitálové výdavky
1 057 635 €
16 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
1 057 635 €
100 %
92 %
Bežné transfery
974 715 €
15 %
17 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
970 470 €
100 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
4 245 €
0 %
62 %
Poistné a príspevok do poisťovní
735 711 €
11 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
526 710 €
72 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
181 537 €
25 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
20 588 €
3 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
6 876 €
1 %
3 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
98 542 €
2 %
4 %
Splácanie istín
97 120 €
99 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
1 422 €
1 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
30 354 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
30 354 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby