Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Turzovka

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 263 088 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
2 358 817 €
32 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 979 357 €
84 %
81 %
Príplatky
280 743 €
12 %
12 %
Odmeny
98 717 €
4 %
7 %
Kapitálové výdavky
1 598 841 €
22 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
1 596 032 €
100 %
92 %
Kapitálové transfery
2 809 €
0 %
8 %
Tovary a služby
1 561 658 €
22 %
26 %
Služby
582 752 €
37 %
44 %
Materiál
446 453 €
29 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
302 264 €
19 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
125 893 €
8 %
17 %
Dopravné
91 769 €
6 %
2 %
Nájomné za nájom
9 915 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
2 612 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
866 926 €
12 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
602 669 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
219 165 €
25 %
18 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
27 111 €
3 %
3 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
17 981 €
2 %
9 %
Bežné transfery
594 208 €
8 %
17 %
Transfery v rámci verejnej správy
412 985 €
70 %
62 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
181 223 €
30 %
27 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
271 319 €
4 %
4 %
Splácanie istín
251 319 €
93 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
20 000 €
7 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
11 320 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
11 320 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby