Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lipany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 822 748 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
3 867 543 €
36 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
3 149 179 €
81 %
81 %
Príplatky
451 374 €
12 %
12 %
Odmeny
266 990 €
7 %
7 %
Kapitálové výdavky
2 418 775 €
22 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
2 412 952 €
100 %
92 %
Kapitálové transfery
5 823 €
0 %
8 %
Tovary a služby
2 260 513 €
21 %
26 %
Služby
1 083 643 €
48 %
44 %
Materiál
547 452 €
24 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
347 098 €
15 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
201 273 €
9 %
17 %
Dopravné
55 235 €
2 %
2 %
Nájomné za nájom
21 513 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
4 300 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
1 387 839 €
13 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
988 042 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
296 943 €
21 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
90 707 €
7 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
12 147 €
1 %
3 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
583 301 €
5 %
4 %
Splácanie istín
463 543 €
79 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
119 758 €
21 %
15 %
Bežné transfery
262 389 €
2 %
17 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
261 011 €
99 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
1 079 €
0 %
62 %
Transfery nefinančným subjektom
300 €
0 %
11 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
42 387 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
41 436 €
98 %
96 %
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
951 €
2 %
2 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby