Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Svidník

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
12 291 327 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
4 486 262 €
36 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
3 795 586 €
85 %
81 %
Príplatky
410 849 €
9 %
12 %
Odmeny
279 762 €
6 %
7 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
65 €
0 %
0 %
Tovary a služby
2 515 497 €
20 %
26 %
Služby
946 547 €
38 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
682 099 €
27 %
18 %
Materiál
569 763 €
23 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
175 747 €
7 %
17 %
Dopravné
115 211 €
5 %
2 %
Nájomné za nájom
19 736 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
6 392 €
0 %
0 %
Kapitálové výdavky
1 968 085 €
16 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
1 926 715 €
98 %
92 %
Kapitálové transfery
41 370 €
2 %
8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
1 665 287 €
14 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
1 136 417 €
68 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
314 684 €
19 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
122 217 €
7 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
91 969 €
6 %
3 %
Bežné transfery
1 352 243 €
11 %
17 %
Transfery v rámci verejnej správy
890 700 €
66 %
62 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
461 543 €
34 %
27 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
270 898 €
2 %
4 %
Splácanie istín
268 409 €
99 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
2 489 €
1 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
33 056 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
33 056 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby