Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Karlova Ves

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
16 739 912 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
7 215 159 €
43 %
41 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
6 083 122 €
84 %
79 %
Odmeny
624 587 €
9 %
9 %
Príplatky
507 449 €
7 %
12 %
Tovary a služby
3 877 461 €
23 %
27 %
Služby
1 438 476 €
37 %
37 %
Materiál
1 183 989 €
31 %
24 %
Energie, voda a komunikácie
871 351 €
22 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
237 335 €
6 %
17 %
Nájomné za nájom
63 231 €
2 %
1 %
Dopravné
60 482 €
2 %
1 %
Cestovné náhrady
22 597 €
1 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
2 648 522 €
16 %
15 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
1 856 051 €
70 %
71 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
553 532 €
21 %
20 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
184 811 €
7 %
8 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
54 128 €
2 %
1 %
Kapitálové výdavky
1 686 113 €
10 %
9 %
Obstarávanie kapitálových aktív
1 527 338 €
91 %
97 %
Kapitálové transfery
158 776 €
9 %
3 %
Bežné transfery
1 138 933 €
7 %
6 %
Transfery v rámci verejnej správy
945 868 €
83 %
67 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
193 065 €
17 %
27 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
168 237 €
1 %
1 %
Splácanie istín
153 900 €
91 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
14 337 €
9 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
5 488 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
5 488 €
100 %
98 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby