Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košický VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
274 456 147 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
83 301 400 €
30 %
31 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
67 831 193 €
81 %
78 %
Príplatky
10 256 660 €
12 %
14 %
Odmeny
5 143 620 €
6 %
8 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
60 401 €
0 %
0 %
Doplatok k platu a ďalší plat
6 910 €
0 %
0 %
Ostatné osobné vyrovnania
2 615 €
0 %
0 %
Bežné transfery
75 644 912 €
28 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
42 572 498 €
56 %
55 %
Transfery nefinančným subjektom
22 897 105 €
30 %
34 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
10 107 084 €
13 %
11 %
Transfery do zahraničia
68 225 €
0 %
0 %
Tovary a služby
47 059 123 €
17 %
17 %
Služby
17 258 732 €
37 %
25 %
Materiál
12 993 389 €
28 %
33 %
Rutinná a štandardná údržba
8 346 586 €
18 %
21 %
Energie, voda a komunikácie
5 623 988 €
12 %
16 %
Dopravné
2 353 711 €
5 %
3 %
Nájomné za nájom
361 786 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
120 930 €
0 %
0 %
Kapitálové výdavky
34 409 091 €
13 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
23 900 217 €
69 %
82 %
Kapitálové transfery
10 508 874 €
31 %
18 %
Poistné a príspevok do poisťovní
30 269 267 €
11 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
20 344 363 €
67 %
68 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
4 792 441 €
16 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
3 734 141 €
12 %
10 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
1 396 612 €
5 %
3 %
Príspevok na starobné dôchodkové sporenie
1 710 €
0 %
0 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3 729 370 €
1 %
2 %
Splácanie istín
3 209 353 €
86 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
520 017 €
14 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
42 985 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
42 551 €
99 %
72 %
Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
434 €
1 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby