Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
90 163 144 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
88 191 634 €
98 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
88 191 634 €
100 %
100 %
Stavby
77 718 539 €
88 %
64 %
Pozemky
5 223 153 €
6 %
10 %
Dopravné prostriedky
2 600 349 €
3 %
3 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 329 302 €
2 %
9 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
1 179 952 €
1 %
1 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
131 593 €
0 %
13 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
8 744 €
0 %
0 %
Obežný majetok
1 968 445 €
2 %
7 %
Zásoby súčet
1 493 231 €
76 %
29 %
Materiál
1 493 231 €
76 %
29 %
Finančné účty súčet
272 093 €
14 %
35 %
Bankové účty
269 885 €
14 %
35 %
Ceniny
2 208 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
203 120 €
10 %
36 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
203 120 €
10 %
32 %
Odberatelia
168 376 €
9 %
3 %
Iné pohľadávky
24 930 €
1 %
2 %
Daň z príjmov
4 350 €
0 %
0 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
3 187 €
0 %
0 %
Ostatné pohľadávky
1 840 €
0 %
1 %
Pohľadávky voči zamestnancom
437 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
3 066 €
0 %
0 %
Príjmy budúcich období
1 730 €
56 %
0 %
Náklady budúcich období
1 335 €
44 %
23 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby