Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
90 163 144 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
88 786 720 €
98 %
69 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
87 326 215 €
98 %
86 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
87 326 215 €
98 %
86 %
Krátkodobé záväzky súčet
1 182 115 €
1 %
5 %
Záväzky z obchodného styku
452 219 €
1 %
2 %
Záväzky voči zamestnancom
293 864 €
0 %
1 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
200 024 €
0 %
0 %
Iné záväzky
155 131 €
0 %
0 %
Ostatné priame dane
49 159 €
0 %
0 %
Daň z pridanej hodnoty
30 653 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
1 067 €
0 %
0 %
Rezervy súčet
270 540 €
0 %
1 %
Ostatné krátkodobé rezervy
265 427 €
0 %
0 %
Ostatné rezervy
5 113 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
7 849 €
0 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
7 849 €
0 %
0 %
Vlastné imanie
940 051 €
1 %
8 %
Fondy tvorené zo zisku súčet
1 024 064 €
109 %
3 %
Zákonný rezervný fond
1 024 064 €
109 %
3 %
Výsledok hospodárenia
-84 013 €
-9 %
-5 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-84 013 €
-9 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
436 374 €
0 %
23 %
Výnosy budúcich období
433 499 €
99 %
34 %
Výdavky budúcich období
2 875 €
1 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby