Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola na Rajčianskej ul. č. 3 v Bratislave

Vlastné imanie a záväzky
959 285 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
969 492 €
101 %
94 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
807 329 €
83 %
86 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
807 320 €
83 %
85 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
9 €
0 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
155 012 €
16 %
13 %
Záväzky voči zamestnancom
70 446 €
7 %
6 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
43 328 €
4 %
4 %
Záväzky z obchodného styku
26 975 €
3 %
0 %
Ostatné priame dane
11 918 €
1 %
1 %
Iné záväzky
1 714 €
0 %
1 %
Ostatné záväzky voči zamestnancom
614 €
0 %
0 %
Prijaté preddavky
18 €
0 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
7 151 €
1 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
7 151 €
1 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
15 160 €
2 %
6 %
Výnosy budúcich období
15 160 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
-25 368 €
-3 %
-0 %
Výsledok hospodárenia
-25 368 €
100 %
100 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-7 775 €
31 %
104 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-17 593 €
69 %
-4 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby