Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Vlastné imanie a záväzky
188 385 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
195 700 €
104 %
94 %
Krátkodobé záväzky súčet
101 386 €
52 %
13 %
Záväzky voči zamestnancom
48 927 €
25 %
6 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
35 160 €
18 %
4 %
Ostatné priame dane
8 247 €
4 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
6 149 €
3 %
0 %
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
2 868 €
1 %
0 %
Iné záväzky
37 €
0 %
1 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
93 717 €
48 %
86 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
93 717 €
48 %
85 %
Dlhodobé záväzky súčet
597 €
0 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
597 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
1 752 €
1 %
6 %
Výnosy budúcich období
1 752 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
-9 067 €
-5 %
-0 %
Výsledok hospodárenia
-9 067 €
100 %
100 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-4 303 €
47 %
-4 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-4 764 €
53 %
104 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby