Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Pavla Križku, Ulica Pavla Križku 392/8, Kremnica

Vlastné imanie a záväzky
1 663 742 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
1 637 776 €
98 %
94 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
1 515 679 €
93 %
86 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
1 515 627 €
93 %
85 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
52 €
0 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
113 852 €
7 %
13 %
Záväzky voči zamestnancom
44 520 €
3 %
6 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
28 568 €
2 %
4 %
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
26 915 €
2 %
0 %
Ostatné priame dane
7 490 €
0 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
3 924 €
0 %
0 %
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
2 173 €
0 %
0 %
Iné záväzky
223 €
0 %
1 %
Prijaté preddavky
38 €
0 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
8 246 €
1 %
1 %
Ostatné dlhodobé záväzky
5 743 €
0 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
2 503 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
21 206 €
1 %
6 %
Výnosy budúcich období
21 206 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
4 759 €
0 %
-0 %
Výsledok hospodárenia
4 759 €
100 %
100 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
13 389 €
281 %
-4 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-8 630 €
-181 %
104 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby