Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Vlastné imanie a záväzky
120 203 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
120 410 €
100 %
96 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
75 188 €
62 %
71 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
74 885 €
62 %
71 %
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
303 €
0 %
0 %
Krátkodobé záväzky súčet
44 727 €
37 %
23 %
Záväzky voči zamestnancom
25 927 €
22 %
9 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
14 166 €
12 %
6 %
Ostatné priame dane
4 220 €
4 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
303 €
0 %
4 %
Iné záväzky
110 €
0 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
496 €
0 %
4 %
Záväzky zo sociálneho fondu
496 €
0 %
1 %
Vlastné imanie
-207 €
-0 %
0 %
Výsledok hospodárenia
-207 €
100 %
-3 546 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
3 €
-1 %
-3 226 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-210 €
101 %
-80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby