Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Čadca

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
27 022 151 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
9 484 012 €
35 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
7 698 126 €
81 %
81 %
Príplatky
1 465 176 €
15 %
12 %
Odmeny
318 467 €
3 %
7 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
2 244 €
0 %
0 %
Tovary a služby
5 660 173 €
21 %
26 %
Služby
1 849 168 €
33 %
44 %
Materiál
1 280 376 €
23 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
1 179 664 €
21 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
1 037 948 €
18 %
17 %
Dopravné
231 284 €
4 %
2 %
Nájomné za nájom
50 168 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
31 566 €
1 %
0 %
Kapitálové výdavky
4 105 346 €
15 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
3 974 867 €
97 %
92 %
Kapitálové transfery
130 479 €
3 %
8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
3 455 478 €
13 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
2 376 812 €
69 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
879 387 €
25 %
18 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
114 561 €
3 %
3 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
84 718 €
2 %
9 %
Bežné transfery
2 880 443 €
11 %
17 %
Transfery v rámci verejnej správy
2 276 866 €
79 %
62 %
Transfery nefinančným subjektom
359 194 €
12 %
11 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
244 383 €
8 %
27 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 308 062 €
5 %
4 %
Splácanie istín
1 258 560 €
96 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
49 502 €
4 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
128 637 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
128 637 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby