Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nová Baňa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 327 349 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
2 391 696 €
33 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 950 394 €
82 %
81 %
Príplatky
322 050 €
13 %
12 %
Odmeny
118 983 €
5 %
7 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
269 €
0 %
0 %
Doplatok k platu a ďalší plat
0 €
0 %
0 %
Tovary a služby
1 741 357 €
24 %
26 %
Služby
554 139 €
32 %
44 %
Materiál
410 419 €
24 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
304 312 €
17 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
262 314 €
15 %
17 %
Dopravné
201 518 €
12 %
2 %
Cestovné náhrady
4 411 €
0 %
0 %
Nájomné za nájom
4 245 €
0 %
1 %
Kapitálové výdavky
1 119 897 €
15 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
814 531 €
73 %
92 %
Kapitálové transfery
305 366 €
27 %
8 %
Bežné transfery
1 083 943 €
15 %
17 %
Transfery v rámci verejnej správy
921 454 €
85 %
62 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
161 089 €
15 %
27 %
Transfery nefinančným subjektom
1 400 €
0 %
11 %
Poistné a príspevok do poisťovní
855 783 €
12 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
599 473 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
135 715 €
16 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
105 318 €
12 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
15 277 €
2 %
3 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
110 703 €
2 %
4 %
Splácanie istín
107 695 €
97 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
3 008 €
3 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
23 971 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
23 971 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby