Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sabinov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
15 592 575 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
5 023 092 €
32 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
4 013 673 €
80 %
81 %
Príplatky
651 227 €
13 %
12 %
Odmeny
357 784 €
7 %
7 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
409 €
0 %
0 %
Kapitálové výdavky
3 667 120 €
24 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
3 649 272 €
100 %
92 %
Kapitálové transfery
17 848 €
0 %
8 %
Tovary a služby
3 501 556 €
22 %
26 %
Služby
1 485 383 €
42 %
44 %
Materiál
907 539 €
26 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
579 788 €
17 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
435 470 €
12 %
17 %
Dopravné
52 745 €
2 %
2 %
Nájomné za nájom
21 492 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
19 138 €
1 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
1 867 043 €
12 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
1 291 312 €
69 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
416 672 €
22 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
107 119 €
6 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
51 939 €
3 %
3 %
Bežné transfery
1 102 002 €
7 %
17 %
Transfery v rámci verejnej správy
604 134 €
55 %
62 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
497 869 €
45 %
27 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
395 587 €
3 %
4 %
Splácanie istín
305 511 €
77 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
90 076 €
23 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
36 174 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
36 174 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby