Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27

Náklady spolu
1 271 028 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 113 539 €
88 %
95 %
Osobné náklady
815 441 €
73 %
79 %
Mzdové náklady
601 910 €
54 %
57 %
Sociálne poistenie
196 863 €
18 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
196 863 €
18 %
20 %
Sociálne náklady
16 668 €
1 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
15 668 €
1 %
2 %
Ostatné sociálne náklady
1 001 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
227 230 €
20 %
13 %
Spotreba materiálu
134 540 €
12 %
9 %
Spotreba energie
92 690 €
8 %
4 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
37 881 €
3 %
3 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 381 €
3 %
3 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 381 €
3 %
3 %
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
1 500 €
0 %
0 %
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500 €
0 %
0 %
Služby
30 080 €
3 %
5 %
Ostatné služby
28 579 €
3 %
3 %
Opravy a udržiavanie
1 374 €
0 %
2 %
Cestovné
127 €
0 %
0 %
Dane a poplatky
1 692 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
1 692 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 215 €
0 %
1 %
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 125 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
90 €
0 %
1 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
157 490 €
12 %
5 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
155 607 €
99 %
97 %
Náklady z odvodu príjmov
155 607 €
99 %
95 %
Finančné náklady
1 883 €
1 %
3 %
Ostatné finančné náklady
1 883 €
1 %
3 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby