Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola v Trenčíne, Na dolinách 27

Vlastné imanie a záväzky
1 679 468 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
1 708 368 €
102 %
94 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
1 602 191 €
94 %
86 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
1 602 191 €
94 %
85 %
Krátkodobé záväzky súčet
97 990 €
6 %
13 %
Záväzky voči zamestnancom
45 419 €
3 %
6 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
29 221 €
2 %
4 %
Prijaté preddavky
15 782 €
1 %
1 %
Ostatné priame dane
7 545 €
0 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
23 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
6 687 €
0 %
1 %
Záväzky zo sociálneho fondu
6 687 €
0 %
1 %
Rezervy súčet
1 500 €
0 %
0 %
Ostatné krátkodobé rezervy
1 500 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
1 956 €
0 %
6 %
Výnosy budúcich období
1 956 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
-30 855 €
-2 %
-0 %
Výsledok hospodárenia
-30 855 €
100 %
100 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-2 265 €
7 %
-4 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
-28 590 €
93 %
104 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby