Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hlohovec

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
21 322 957 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
6 825 255 €
32 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
5 462 522 €
80 %
81 %
Príplatky
948 869 €
14 %
12 %
Odmeny
409 580 €
6 %
7 %
Doplatok k platu a ďalší plat
3 674 €
0 %
0 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
609 €
0 %
0 %
Tovary a služby
5 714 368 €
27 %
26 %
Služby
2 725 458 €
48 %
44 %
Materiál
1 197 845 €
21 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
870 429 €
15 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
845 242 €
15 %
17 %
Dopravné
34 949 €
1 %
2 %
Nájomné za nájom
25 052 €
0 %
1 %
Cestovné náhrady
15 395 €
0 %
0 %
Kapitálové výdavky
3 363 154 €
16 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
3 080 527 €
92 %
92 %
Kapitálové transfery
282 627 €
8 %
8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
2 488 407 €
12 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
1 746 055 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
395 879 €
16 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
305 983 €
12 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
40 489 €
2 %
3 %
Bežné transfery
2 130 384 €
10 %
17 %
Transfery nefinančným subjektom
1 104 355 €
52 %
11 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
631 104 €
30 %
27 %
Transfery v rámci verejnej správy
394 925 €
19 %
62 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
774 583 €
4 %
4 %
Splácanie istín
607 808 €
78 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
166 774 €
22 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
26 806 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
26 806 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby