Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zlaté Moravce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
15 884 003 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
5 102 456 €
32 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
4 152 556 €
81 %
81 %
Príplatky
631 565 €
12 %
12 %
Odmeny
192 715 €
4 %
7 %
Doplatok k platu a ďalší plat
118 384 €
2 %
0 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
7 237 €
0 %
0 %
Tovary a služby
3 494 142 €
22 %
26 %
Služby
1 416 502 €
41 %
44 %
Energie, voda a komunikácie
1 015 931 €
29 %
18 %
Materiál
602 456 €
17 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
270 190 €
8 %
17 %
Dopravné
154 122 €
4 %
2 %
Nájomné za nájom
21 007 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
13 934 €
0 %
0 %
Kapitálové výdavky
2 225 746 €
14 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
2 218 196 €
100 %
92 %
Kapitálové transfery
7 550 €
0 %
8 %
Bežné transfery
2 069 784 €
13 %
17 %
Transfery v rámci verejnej správy
1 559 346 €
75 %
62 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
468 739 €
23 %
27 %
Transfery nefinančným subjektom
41 700 €
2 %
11 %
Poistné a príspevok do poisťovní
1 823 233 €
11 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
1 269 563 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
386 547 €
21 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
100 709 €
6 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
66 415 €
4 %
3 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 134 605 €
7 %
4 %
Splácanie istín
1 058 280 €
93 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
76 325 €
7 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
34 038 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
34 038 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby