Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hnúšťa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 020 733 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
2 755 893 €
39 %
30 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
2 205 246 €
80 %
81 %
Príplatky
304 212 €
11 %
12 %
Odmeny
193 850 €
7 %
7 %
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
52 585 €
2 %
0 %
Tovary a služby
1 764 006 €
25 %
26 %
Služby
604 050 €
34 %
44 %
Materiál
544 326 €
31 %
18 %
Energie, voda a komunikácie
306 336 €
17 %
18 %
Rutinná a štandardná údržba
169 682 €
10 %
17 %
Dopravné
120 589 €
7 %
2 %
Nájomné za nájom
15 463 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
3 559 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
1 021 380 €
15 %
11 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
726 010 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
163 915 €
16 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
112 284 €
11 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
19 171 €
2 %
3 %
Bežné transfery
779 556 €
11 %
17 %
Transfery v rámci verejnej správy
683 665 €
88 %
62 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
95 891 €
12 %
27 %
Kapitálové výdavky
583 294 €
8 %
12 %
Obstarávanie kapitálových aktív
572 654 €
98 %
92 %
Kapitálové transfery
10 640 €
2 %
8 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
108 402 €
2 %
4 %
Splácanie istín
108 350 €
100 %
85 %
Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie
52 €
0 %
15 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
8 201 €
0 %
0 %
Splácanie úrokov v tuzemsku
8 201 €
100 %
96 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby